Aile Hukuku

1-) Nişandan kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları
2-) Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları
3-) Evlenmenin iptali ve yokluğu ile ilgili davalar
4-) Boşanma ve boşanmaya bağlı maddi-manevi tazminat davaları
5-) Mal paylaşımı davaları
6-) Velayet davaları
7-) Nafaka (İştirak, Tedbir, Yoksulluk) davaları
8-) Soy bağının kurulması davaları
9-) Evlat edinme davaları
İdari ve Vergi Hukuku

1-) İdari işlemlerde gerekli evrakların, yazışmaların ve dilekçelerin düzenlenmesi
2-) Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi
3-) Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü
4-) Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda; idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi hizmetinin sunulması
5-) İdari işlemlere ilişkin itiraz, başvuru ve iptal süreçlerinin takip edilmesi
6-) İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
7-) İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümü konularında danışmanlığın verilmesi
8-) Vergi uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hukuki yollar ile vergi dairesi ve bakanlıklar nezdinde itiraz, düzeltme ve uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi
9-) Vergi uygulamaları, vergi tahakkuku ve tahsilatı konularında karşılaşılan hukuki problemlerin çözümü


Ceza Hukuku

1-) Kamu İhalelerinden Kaynaklanan Suçlara İlişkin Davalar
2-) Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kalan Suçlar ile İlgili Açılan Davalarda Sanık ve Mağdur Vekilliği
3-) Memurların Yargılanması ile İlgili Tüm Davalarİcra ve İflas Hukuku

1-) İlamlı-İlamsız-Kambiyo Senetlerine Özgü veya Genel Haciz Yolu ile Takipler
2-) Kiralanan Taşınmazın Tahliyesine İlişkin Takipler
3-) Borca & İmzaya İtiraz ve İtirazın Kaldırılması & İtirazın İptali, İstihkak Davaları
4-) Takibin İptali Davaları
5-) Takas – Mahsup Davaları
6-) İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
7-) Borçtan Kurtulma, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
8-) İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar
9-) İflas erteleme davaları için danışmanlık hizmetleri, iyileştirme projelerinin hazırlanması, ihtiyati tedbir kararı ve sonrasında erteleme kararı alınması, alacaklılarla borç yapılandırması


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

1-) Kıdem İhbar Tazminatı davaları
2-) İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları, (maddi-manevi tazminat)
3-) İşe iade davaları
4-) Hizmet tespiti davaları
5-) İşveren danışmanlık
6-) İş kazaları sebebi ile açılan davalar
7-) Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davasıBorçlar Hukuku

1-) Hukuki Muamele ve Sözleşmelerden Doğan Borçlar
2-) Sözleşmeler
3-) Haksız Fiil
4-) Haksız İktisap
5-) Borçların İfası (Ödenmesi)
6-) Borçların İfa Edilmemesi
7-) Borçların Sukutu
8-) Borç İlişkisinin Özel Durumları